گزارش تحصیلی   کد :   کلمه عبور :  
    حديث يادگاري تبت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    زهرا عباسي گزنق
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    ثنا زرگرزاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.89
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 1
    نجمه احمدپور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    سحر اشرف پور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    الهه بهاري
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.98
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    شيرين اسمعيلي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    مژگان صالحي صدقياني
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 2
    الهه آزادکسب صالح
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    سپيده اسمعيل زاده مشکي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    نيکو مناف پور
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.89
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    بهاره مهرايي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.89
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس اول 3
    سيده شقايق معروف گلشاني
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.90
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    فاطمه ماهان
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.85
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    نگين طايفه حسني
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.81
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    گل آرا احمدي آذر
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    صهبا زهي سعادت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    شقايق رشيدي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.99
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    فائزه شعباني سلطانمرادي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.88
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم رياضي
    سيده زهرا موسوي ساداتي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.60
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    سحر حسن زاده بنا کار
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.25
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    مريم تقي زاده قطار
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 18.94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    مهسا حسن زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 18.94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم انساني
    سماء حداد طلاتپه
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    هانيه بابايي برنج آباد
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.93
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    مريم عموزاده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.92
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 1
    آيسان علي پور
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    عاطفه واحدي
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    اسماء بهادري
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.95
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 2
    مليکا اسدي قراباغي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    سروين سليماني
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    پارميدا باقرزادي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم تجربي 3
    فاطمه بايرام زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    درّين وهاب زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.99
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    ويان شاطري
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.98
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 1
    سنا جعفري درخشان
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.98
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    زهرا کاظم نيا
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.97
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    مرضيه مهام
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم تجربي 2
    غزال سنبلي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 19.85
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    شيما غفاري
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.79
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    فاطمه جباري قره باغ
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.74
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس سوم رياضي
    آيناز خدايي
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.81
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس دوم انساني
    مهسا زهي سعادت
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي1
    زهرا اميني
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي1
    بيتا والامنش
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.79
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي1
    فاطمه حجازي فر
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.69
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي1
    فرزانه قربانعلي زاده
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي2
    سماء قاسمي
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي2
    غزاله خطاپوش آذر
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي2
    فاطمه شيرزاد
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.91
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم تجربي2
    فروغ حبيب اللهي ساعتلو
    عنوان رتبه : رتبه ی اول با معدل 20
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
    غزاله محمدعلي نژاد
    عنوان رتبه : رتبه ی دوم با معدل 19.96
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
    الهام محمدي نقده
    عنوان رتبه : رتبه ی سوم با معدل 19.94
    دبیر/معلم مربوطه : کلاس چهارم رياضي
 
نظر شما در باره ...سايت مدرسه
     معرفی
         مشخصات آموزشگاهها
         آلبوم عکس و تصاویر
         مشاهد اطلاعیه ها
         معرفی پرسنل
         مشاهده اخبار
         سایت های مفید


     آموزش
         مقالات آموزشی
         دانلود نرم افزار
         بانک سوال
         ارسال مقاله
      
      
      


     دانش آموز
         دانش آموزان موفق
         کارنامه تحصیلی
         مالی و انضباطی
         نمودار تحصیلی
         نمرات کلاسی
         آزمون ها دوره ای
      


      سایت
         ارسال نظرات
         درباره سایت
        
      
      
      


     ورود
        ورود پرسنل

        
             
      
      

تمامی حقوق این سایت نزد دبیرستان فرزانگان سمپاد ارومیه محفوظ میباشد